سه شنبه، 15 اسفند 02

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پلاک گوش

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 1/1401

نوبت اول / دوم

1- نام دستگاه ( مناقصه گزار ) : صندوق بیمه کشاورزی

2- موضوع مناقصه : خرید ده میلیون قطعه پلاک گوش (ویژوال پلاستیکی) و ششصد دستگاه پنس (پلاک کوب) و سوزن یدک پلاک کوب به شرح مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

3- پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه : یک هفته پس از چاپ آگهی نوبت دوم

4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 9.550.000.000 ریال (نه میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 114082180 نزد بانک کشاورزی شعبه صندوق بیمه کد(4847) به نام صندوق بیمه کشاورزی

5- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ده روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه

6- شرکت های متقاضی بایستی مورد تائید مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بوده و در سامانه هویت دام ثبت شده باشند.

7- مدارک لازم جهت دریافت اسناد مناقصه : حضور نماینده به همراه معرفی نامه کتبی

8- نشانی مناقصه گزار و محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، خیابان ستارخان، خیابان شهید دکتر حبیب اله،خیابان شهید مسعود سروش (یکم)، تقاطع زنجان شمالی، پلاک 58، تلفن64009000 (واحـد حقـوقـی)

9- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

صندوق بیمه کشاورزی

توضیح اینکه: آگهی برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق الاشاره در روزنامه هفت صبح ، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 6 و 7 مهر ماه 1401 به چاپ رسیده است .

همچنین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه 16 مهر ماه 1401 و مهلت تسلیم پیشنهاد ها ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 27 مهر ماه 1401 می باشد .