سه شنبه، 11 مهر 02

بیمه گردو

مورد بیمه: 
بیمه محصول گردو که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از 15 آبان ماه هر سال تا 15 آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
23
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، زلزله، توفان، سرما و یخبندان، برف سنگین، باران های بی موقع در زمان تلقیح.