سه شنبه، 11 مهر 02

بیمه کیوی

مورد بیمه: 
بیمه محصول کیوی شامل محصول واعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول دی ماه هر سال تا اول دی ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
22
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، برف سنگین وتگرگ، سرما و بخبندان، توفان، بارندگی بی موقع ومداوم زمان گلدهی، زلزله.