سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه زیره سبز

مورد بیمه: 
بیمه زیره سبز عبارتست از تأمین و جبران خسارتهای وارده به زراعت زیره سبز در مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استانهای: خراسان شمالی ،خراسان جنوبی، خراسان رضوی.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان کشت تا برداشت محصول (آذرماه هر سال تا 15 خرداد ماه سال بعد)
شماره صفحه: 
18
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ ، سرما و یخبندان، توفان ، باران های سیل آسا، باد گرم در زمان تلقیح، خشکسالی، زلزله.