سه شنبه، 15 اسفند 02

آگهی مناقصه خدمات عمومی اداری سال 1399

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 4/99

نوبت اول /  دوم

 

  1. نام دستگاه (مناقصه گزار) : صندوق بیمه کشاورزی
  2. موضوع مناقصه : واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی اداری به صورت حجمی به شرکتهای واجد شرایط و دارای پروانه صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  3. پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه : یک هفته پس از چاپ آگهی نوبت دوم
  4. نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 5.000.000.000 ریال (پنج میلیارد ریال) بصورت       ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 114082180 نزد بانک کشاورزی شعبه صندوق بیمه کد(4847) به نام صندوق بیمه کشاورزی
  5. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ده روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه
  6. مدارک لازم جهت دریافت اسناد مناقصه : حضور نماینده با معرفی نامه کتبی
  7. نشانی مناقصه گزار و محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، خیابان ستارخان، خیابان شهید دکتر حبیب اله، خیابان شهید مسعود سروش(یکم)، تقاطع زنجان شمالی، پلاک 58، تلفن 64009000 (واحد حقوقی)
  8. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

                                                                                          صندوق بیمه کشاورزی