سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه زردآلو

مورد بیمه: 
بیمه محصول زردآلو که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهرماه هر سال تا اواسط شهریور ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
14
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، سرما و یخبندان، تگرگ، توفان، برف سنگین، باران های بی موقع و مداوم، گرما و بادگرم در زمان تلقیح، زلزله، صاعقه.