سه شنبه، 15 اسفند 02

آگهی مناقصه خرید پلاک دام سال 1398

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 3/98

نوبت اول / دوم

 

  1. نام دستگاه ( مناقصه گزار ) : صندوق بیمه کشاورزی
  2. موضوع مناقصه : خرید ده میلیون قطعه پلاک گوش (ویژوال پلاستیکی) و یک هزار و سیصد دستگاه پنس (پلاک کوب) مربوطه به شرح مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
  3. پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه : یک هفته پس از چاپ آگهی نوبت دوم
  4. نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 5.000.000.000 ریال (پنج میلیارد ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 114082180 نزد بانک کشاورزی شعبه صندوق بیمه کد(1930) به نام صندوق بیمه کشاورزی
  5. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ده روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه
  6. مدارک لازم جهت دریافت اسناد مناقصه : حضور نماینده به همراه معرفی نامه کتبی
  7. نشانی مناقصه گزار و محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، خیابان ستارخان، خیابان شهید دکتر حبیب اله،خیابان شهید مسعود سروش (یکم)، تقاطع زنجان شمالی، پلاک 58، تلفن64009000 (واحـد حقـوقـی)
  8. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

 

صندوق بیمه کشاورزی