سه شنبه، 15 اسفند 02

شناسنامه

شناسنامه صندوق بیمه کشاورزی

 

 1. نام شرکت : صندوق بیمه کشاورزی (سهامی خاص)
 2. شماره ،تاریخ و محل ثبت: 57786 مورخ 28/07/1364 اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران
 3. شناسه ملی: 10101028557
 4. شماره اقتصادی: 7568-3741-4111
 5. مدت شرکت نامحدود و مرکز آن در شهر تهران به نشانی : منطقه 14 پستی (منطقه 2 شهرداری) – بخش مرکزی- محله دریان نو- خیابان ستارخان- خیابان شهید حبیب اله- خیابان شهید مسعود سروش(یکم) پلاک 58 – صندوق پستی         3365-14155 کد پستی 93651-14556 مرکزتلفن 64009000 – دورنگار 66557715
 6. به موجب ماده واحده قانون بیمه کشاورزی ؛ تأسیس صندوق بیمه کشاورزی ، در بانک کشاورزی صورت گرفته است.
 7. صاحبان امضای مجاز شرکت : آقای علیرضا آل امین(قائم مقام و عضو هیئت مدیره) آقای عادل عبدایمانی (عضو هیئت مدیره)  آقای محمد رضا طلایی (عضو هیئت مدیره) آقای مهدی احمدی نژاد (ذیحساب و رئیس اداره کل مالی)
 8. صندوق بیمه کشاورزی بعنوان شرکت مادر تخصصی و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
 9. صندوق بیمه کشاورزی فاقد شرکت/ شرکتهای تابعه می باشد.
 10. صندوق بیمه کشاورزی فاقد شعبه یا دفتر نمایندگی در داخل و خارج کشور می باشد.
 11. سرمایه: سرمایه اولیه صندوق یک میلیارد ریال منقسم به هزار سهم یک میلیون ریالی بوده که در سال های 1378 الی 1380 مبلغ 132590 میلیون ریال به سرمایه صندوق اضافه گردید. همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1385/12/22 از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ، سرمایه صندوق از مبلغ 133590 میلیون ریال به مبلغ 166227 میلیون ریال افزایش یافته است. 

سرمایه صندوق بیمه کشاورزی تماماً متعلق به دولت بوده و نمایندگان سهام دولت عبارتند از وزرای جهاد کشاورزی – صنعت ، معدن و تجارت- امور اقتصادی و دارایی – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

 1.  اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل : آقای فرشید فرخ نژاد (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره) آقای علیرضا آل امین (قائم مقام و عضو هیئت مدیره) آقای عادل عبد ایمانی (عضو هیئت مدیره)  آقای محمد رضا طلایی (عضو هیئت مدیره)
 2. روزنامه منتخب مجمع عمومی برای درج آگهی های قانونی ، روزنامه اطــلاعات می باشد.

ارسال نظر جدید