پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه بادام

مورد بیمه: 
بیمه محصول بادام که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها)تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهرماه هر سال تا برداشت محصول (حداکثر پایان شهریور ماه سال بعد)
شماره صفحه: 
8
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما ویخبندان، تگرگ، زلزله ، بارانهای بی موقع زمان تلقیح، سیل ، توفان، برف سنگین. بادام دیم: خشکسالی و عوامل فوق