پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه انگور

مورد بیمه: 
بیمه محصول انگور که شامل محصول سال و اعضاء بارده(جوانه ها) تشكيل شده بر روی تاک در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هرسال تا زمان برداشت محصول (حداکثر پایان مهرماه سال بعد).
شماره صفحه: 
7
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، زلزله، توفان، بارندگی در زمان برداشت، سرما، یخبندان زمستانه. انگور دیم:خشکسالی، رانش زمین وعوامل خطر فوق الذکر.