سه شنبه، 11 مهر 02

بیمه انجیر دیم

مورد بیمه: 
بیمه محصول انجیر دیم، شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استان فارس (بطور آزمایشی).
مدت پوشش بیمه: 
از اوایل آبان ماه هر سال تا پایان حداکثر مهلت برداشت (آخر مهر ماه سال بعد).
شماره صفحه: 
6
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، گرما و بادگرم، تگرگ، توفان، زلزله ، سیل، باران های بی موقع، خشکسالی.