سه شنبه، 15 اسفند 02

آغاز بهره برداری از نرم افزار کاربردی آباد در بیمه کشاورزی

آغاز بهره برداری از نرم افزار کاربردی آباد در بیمه کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی،  از چالشهای اساسی بیمه کشاورزی به هنگام برداشت اطلاعات میدانی، فاصله زمانی برداشت داده ها تا زمان بارگذاری آنها در سامانه جامع بیمه کشاورزی است. این فاصله زمانی علاوه بر افزایش خطاهای احتمالی در ورود داده ها و بروز مخاطرات اخلاقی ، کاهش دقت و صحت فرایند ارزیابی خسارت در بخش بیمه کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

 صندوق بیمه کشاورزی با بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان اقدام به طراحی برنامه کاربردی(اپلیکیشن) به نام " آباد " جهت برداشت برخط داده های میدانی نموده است.

این برنامه در چهار بخش: الف) پیوست فنی ب) پایش فنولوژی ج) مجوز خسارت د) بخش بهره برداران

 در حال پیاده سازی می باشد . با توجه به آماده سازی مرحله اول ( پیوست فنی) ،  فرایند اجرای میدانی آن آغاز گردید.

لازم است کارگزاران بیمه کشاورزی سراسر کشور، تمامی برداشتهای میدانی عملیات پیوست فنی را در بستر برنامه کاربردی (اپلیکیشن) آباد انجام دهند . برنامه کاربردی (اپلیکیشن) آباد جهت بهره برداری، از طریق سامانه جامع بیمه کشاورزی قابل نصب می باشد .

منبع: 
روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید