سه شنبه، 15 اسفند 02
تاریخ نشرناشرمحل نشرپدیدآورسرشناسهردیف
1387سازمان حسابرسيتهرانبولونيا، جك ، 1929-   محسابرسي تقلبات و كارشناسي مالي (حسابداري ) دادگاهي : ابزارها و فنون 1
1390علم كشاورزيتهرانوحدتي ، كوروش ،1349-احداث خزانه و پيوند گردو2
1389موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگانيتهراننيوتن،پاول سي دياثر تغيير اقليم در بوم نظامهاي كشاورزي 3
1390آواي مسيحسارياميرنژاد، حميد، 1353 -ارزشگذاري اقتصادي منابع زيست محيطي 4
1385دانشگاه صنعتي اصفهاناصفهانايوبي ، شمس الله ، 1350 -(كاربري هاي كشاورزي و منابع طبيعي )   ارزيابي اراضي 5
1385سازمان حسابرسيتهرانفرقاندوست حقيقي،كمالي زارعاستانداردهاي خدمات حسابداري و بررسي صورتهاي مالي 6
1390صانعي شهميرزاديتهرانايزاكسون،والتراستيو جابز 7
1390توسعه علومتهراننوري ، فيروز، 1358 -آسيب شناسي آموزش كاركنان در سازمان ها8
1390علم كشاورزي ايرانتهرانترونگ،پلآشنايي با گياه وتيور و ويژگيهاي منحصر به فرد آن 9
1388دانشگاه گيلانرشتربيعي،بابكاصلاح برنج براي محيط هاي مستعد خشكي10
1389ابوعطاتهران چرچاصول تغذيه و خوراك دادن دام11
1387نوربخشتهرانهو، زولياصول و روشهاي اصلاح نژاد كرم ابريشم12
1390ابوعطاتهرانزياري ، كرامت الله ، 1332 -اصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي13
1389آشيانتهرانرسولي زاده ئ ي ، علي ، 1358 -مديريت ريسك عملياتي : اصول و مباني14
1388كتابدارتهرانمولانا، حميد، 1315 -اطلاعات و ارتباطات جهاني15
1390دانشگاه زنجانزنجانفرزين ، فرهاد، 1352 -اطلس رنگي كشتارگاههاي طيور 16
1385هرمستهرانليندن فيلد، گيلاعتماد به نفس در كودكان 17
1386عميديتبريزشمس شرق ، محمود، 1337 -افزودني هاي خوراكي در تغذيه طيور18
1387كتابدارتهرانقاسمي ، عبدالرسول ، 1353 -اقتصاد و مديريت ريسك كاربرد در بخش كشاورزي19
1390ابوعطاتهرانآتش پور، سيدحميد، 1343 -   الفبای مثبت گرایی (من و زندگی من)20
1390آگاهتهرانيعسوبي ، حسين ، 1352 -spssآموزش شماتيك آناليز داده ها با 21
1389دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعيگرگانافشاني ، علي رضا، 1353-آموزش کاربردی spss در علوم اجتماعی و رفتاری22
1386مرسلكاشانعبدالكريم زاده ، محمدرضا، - 1351آموزش كشت بافت 23
1390اركان دانشاصفهانابراهيم نژاد، نستوه ، 1359 -امنيت زيستي در صنعت طيور24
1388نوربخشتهرانكاپوا، ايلارياآنفلوانزاي طيور 25
1388سپهرتهرانناظم ، بهروز، 1352 -بازار پياز 26
1390علم كشاورزي ايرانگرگانچراغي ،داوودبازار چاي 27
1389موسسه مطالعات و پزوهشهاي بازرگانيتهرانخوفي ، منوچهر، 1340 -بازار حبوبات28
1377نشر پيكانتهرانكمرون ، جولياراه هنرمند : بازيابي خلاقيت29
1382خانيرانتهرانتقي لو، حيدر، - 1300باغباني 30
1390علم كشاورزي ايرانتهرانحكمتي ، جمشيد، 1312 -باغباني علمي و عملي انگور31
1389علم كشاورزي ايرانتهران ماتيوز، جوزف ، 1942 -       مبرنامه ريزي و مديريت راهبردي در كتابخانه ها32
1389حق شناسزشتستاري ، مسعود، 1345 -بهداشت وبیماریهای آبزیان33
1390علم كشاورزي ايرانتهرانگيتي ، عليرضا، 1316 - بيابان زائي و بيابان زدائي 34
1389مرسلكاشانماكسول ، جان سي .، 1947 -   مبیست و یک قانون رهبري: از آن ها پيروي كنيد تا افرادتان از شما پيروي كنند 35
1390موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي وزارت جهاد كشاورزيتهرانافشاري ، غلامرضا، 1343 -بيماري هاي عفوني دام هاي بزرگ36
1389جهاد دانشگاهيتهرانصفامهر، عليرضا، - 1351بيوشيمي عمومي براي رشته هاي كشاورزي و دامپزشكي37
1390نيلوبرگتهرانمقدس ، احسان ، 1341 -پرورش ، نگهداري وبيماري هاي كبك38
1389انتشارات آموزش و ترويج كشاورزيتهرانمحروقي ، اميرآروين ، 1365 -پرورش عملي بلدرچين از ابتدا تا انتها39
1387شهيد چمراناهوازهوروات ، لاسلو، م  - 1940پرورش كپور و ماهيان استخري40
1387قمريانتهراندرويشيان،محمودپرورش گردو به روش جديد 41
1390هرمستهرانفريدمن ، تامس ال .، 1953 -     مجهان مسطح است : تاريخ فشرده قرن بيست و يكم 42
1389علم كاورزي ايرانتهرانحكم آبادي،حسينتشخيص عوامل خسارت زاي محيطي و غيرمحيطي وارده به محصول پست و بيمه و جبران خسارت43
1389آموزش وترويج كشاورزيتهرانقادري ،رضاتشخيص و مديريت آفات و بيماري هاي محصولات گلخانه اي (خيار، گوجه فرنگي ، فلفل ، توت فرنگي ...) همراه با اطلس رنگي  44
1390آريانا قلمتهرانمجيد كرميتصميم گيري ، راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه45
1383حق شناسرشتفلاحيان ، افشين ، 1344-تقويم باغباني و فضاي سبز 46
1389انتشاراتن فني ايرانتهرانمقصودي ، شهرام ، 1353 - (فن آوري و استخراج روغن هسته انگور... )تكنولوژي انگور و فرآورده هاي آن47
1386علم كشاورزي ايرانتهرانمقصودي ، شهرام ، 1353-تکنولوژی زیتون و فراورده های آن، شرایط کاشت و احداث باغ48
1390مختومقلي فراغيگرگانناداراجان ، انتكنيك هاي ژنتيك كمي و بيومتري در اصلاح نباتات 49
1388دانشگاه گيلانرشتجداري عيوضي ، جمشيد، 1316 -جغرافياي آبها 50
1390انتشارات آموزش و ترويج كشاورزيتهرانسيادت ، سيدعطاالله ، 1335 - ، گردآورندهجنبه هاي كاربردي كشاورزي ارگانيك51
1390موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي وزارت جهاد كشاورزيتهران[و ديگران ]  رحيم ميرزائ ي ملااحمدجنگل داري اجتماعي52
1390سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزيتهران[ و ديگران ]  قدير محمدي جوانه زني بذر53
1389دفتر تبلیغات واطلاع رسانیتهرانموسسه کارگزار روابط عمومیچالش های روابط عمومی54
1390نسل نوانديشتهرانيوري ، ويليامچطور  نه بگوييم و در جواب بله  بشنويم 55
1380پيكانتهرانراون تري ، درك ، 1936-   مچك ليست مديران56
1386نسل نوانديشتهرانلويد، سام آر(و هر آنچه از زندگي مي خواهيد به دست آوريد)چگونه توانمندي هاي خود را بيفراييد 57
1390سازمان حسابرسيتهرانراتيلف،ريچارد الحسابرسي داخلي 58
1388علم كشاورزي ايرانتهرانزرين كفش ، منوچهر، 1310 -خاك ، پيدايش (پدوژنز)، فرآيندهاي تغيير و تحول و رده بندي 59
1391پرتو واقعهتهرانمتقي،حسين 1336خرمالو 60
1390دانشگاه تهرانتهرانعبدالهي ، حسين ، 1350 -خلاصه استانداردهاي حسابداري برا ي مديران غير مالي61
1390انتشارات آموزش و ترويج كشاورزيتهرانمحمدي ، قدير، 1356 -خواب بذر 62
1390پريورتبريزوحدت پور، توحيد، 1357 -خون شناسي طيور63
1383حق شناسرشتقمريان ، عليرضا، 1354 -داروهاي دامپزشكي و نهاده هاي تغذيه اي دام ، طيور و آبزيان ايران64
1388مرسلكاشانصاحب هنر، مهدي ، 1348-           ، گردآورندهداستان هايي از عشق به خدا65
1386مرسلكاشانصاحب هنر، مهدي ، 1348 -داستانهايي از قهر خدا 66
1389آموزش و ترويج كشاورزي تهرانصاحب هنر، مهدي ، 1348 -داستانهايي از ياد خدا67
1390مرسلكاشانصاحب هنر، مهدي ، 1348 -داستان هايي از لطف خدا، يا، جلوه هايي از رحمت حق 68
1382مرسلكاشانصاحب هنر، مهدي ، 1348 -داستان هايي از لطف خدا، يا، جلوه هايي از رحمت حق 69
1385موسسه كار وتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 - دامنه شمول قانون کار: با آخرین اصلاحات (1)70
1389موسسه كار وتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 - دامنه شمول قانون کار: با آخرین اصلاحات (2)71
1389دانشگاه يزديزداميدوار، كمال ، 1336 -درآمدي بر حفاظت خاك و آبخيزداري 72
1390سازمان حسابرسيتهرانسازمان حسابرسيدستورالعمل حسابرسي 73
1389كيهانتهرانعاصمي ، عاصفه ، 1348 -دستيابي به اطلاعات در محيط ديجيتال74
1386نسل نوانديشتهرانكيسي ، كارن ، 1939 -     مذهنيت تان را تغيير دهيد تا زندگي تان تغيير كند 75
1390آريانا قلمتهرانانتشارات دانشكده كسب و كار هارواردارزيابي عملكرد : راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه 76
1390آرياناقلمتهرانمحمد احمديبودجه ريزي : راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه 77
1390آرياناقلمتهران[تهيه كننده دانشكده بازرگاني دانشگاه هاروارد]تفكر استراتژيك : راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه 78
1390آريانا قلمتهران مسعود سلطانيتعيين اهداف فردي و سازماني : راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه79
1390آريانا قلمتهرانانتشارات دانشگاه بازرگاني هارواردحفظ كاركنان : راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه 80
1390انتشارات آموزش و ترويج كشاورزيتهرانهورست ، رالف كنت ، 1935 -   مراهنماي بيماري ها و آفات رز 81
1390 تهرانامين مويد، پويان ، 1359 -راهنماي پياده سازي مديريت ريسك 82
1389پريورتبريزشيمانوكي ، اچ .، 1904 -   مراهنماي تشخيص بيماري هاي زنبور عسل 83
1384سازمان حسابرسيتهرانرايدر، هري ، 1940 -   مراهنماي جامع حسابرسي عملياتي 84
1381آشيانه كتابتهرانشارماراه هاي درمان آرتروز و كنترل دردهاي مزمن85
1387سلسلهقمحسيني ، علي ، 1345 -رستني هاي مراتع شور و قلياي استان گلستان86
1389سخنتهرانازكيا، مصطفي ، - 1320روش هاي كاربردي تحقيق87
1384نشز كتابدارتهرانهوشيكاوا، كيوچيكا، 1933 -   ريخت شناسي رشد و نمو گياه برنج88
1389دانشگاه آزاد اسلامیبجنوردبهمنیار،شیرینروند تکامل گیاهان خشکی89
1389دفتر تبلیغات واطلاع رسانیتهرانموسسه کارگزار روابط عمومیروابط عمومی الکترونیک90
1389دفتر تبلیغات واطلاع رسانیتهرانموسسه کارگزار روابط عمومیروابط عمومی برتر91
1388سپهرتهرانميرشاهي ، مهدي ، 1347 -روش هاي آزمايشگاهي ارزيابي خوراك دام و طيور92
1390انتشارات جهاد دانشگاهي ، واحد تهرانتهرانخالداري ، مجيد، 1356 -روشهاي آماري 93
1380سخنتهرانشريفي ، حسن پاشا، 1312 -روش هاي تحقيق در علوم رفتاري94
1387دانشگاه يزديزدسرمد، زهره ، 1313 -روش هاي تحقيق در علوم رفتاري95
1390علي نقي كشتكارانكرجلطفي پور، محمدصادق ، 1334 -راهنماي كاربردي پرورش بوقلمون 96
1389كارگزار روابط عموميتهرانمولودي ، زهره ، 1354 -روش هاي كاربردي تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي در ايران 97
1390سپينودقمبرزوزاده ، محسن ، 1354 -بودجه ريزي عملياتي : روش هاي كاربردي شناخت عوامل هزينه توليد و قيمت تمام شده محصول 98
1390سپينودقمبرزوزاده ، محسن ، 1354 -بودجه ريزي عملياتي : روش هاي كاربردي شناخت عوامل هزينه توليد و قيمت تمام شده محصول ...99
1387حق شناسرشتاسدالله،سعيدزالوهاي آب شيرين ايران با تاكيد بر گونه هاي انگل ماهيان100
1380حق شناسرشتمقصودي ، شهرام ، 1353 -زرشک (کشاورزی، صنعت، تغذیه و درمان)101
1389دانشگاه لرستانلرستانكياني ، بهمن ، - 1350ژنتیک جنگل (توسعه درخت و جنگل)102
1383حق شناسرشتكياني ، بهمن ، - 1350ژنتیک جنگل (توسعه درخت و جنگل)103
1389دانشگاه تبریزتبریزون ولك ، لويد ديل ، م - 1933 ؛ژنتيك و كاربرد آن در علوم دامي 104
1390نسل نوانديشتهرانآتش پور، حميد، 1343 -  (روشي نوين براي درك روابط درون سازماني ) ژنوگرام سازماني 105
1389دانشگاه تهرانتهرانجداري عيوضي ، جمشيد، 1316 -ژئومورفولوژي ايران 106
1390انتشارات آموزش و ترويج كشاورزيتهران[ و ديگران ]  قدير محمديساختار بذر 107
1383حق شناسرشتتسابلتيتس ، كريستيان فومنساختمان هاي گلخانه اي 108
1385د‌انش‌ پذيررشت‌پيوست‌، ‌غلامعلي‌٬ 1325 -سبزيكاري 109
1389نوربخشتهرانكمرون ، جوليارگه طلا : سفر به دل خلاقيت 110
1390جهاددانشگاهي ، واحد تهرانتهرانگفلر، راجر دبليوسم شناسي و مسموميت ها در دام هاي كوچك111
1389علم كشاورزي ايرانتهرانميرزايي،حبيب الهسويا در صنايع غذايي112
1388پلكتهرانشكوري ، علي ، 1341-سياستهاي توسعه كشاورزي در ايران 113
1389سيماي دانشتهرانپورياي ولي ، مهدي ، 1346 -سيب زميني و توليد خارج از فصل114
1387علم كشاورزي ايرانتهرانمقصودي ، شهرام ، 1353 -سیر (کشاورزی، صنعت، تغذیه و درمان)115
1384مرسلكاشانمخدوم فرخنده ، مجيد، 1324-شالوده آمايش سرزمين116
1386پيكانتهرانزماني ، قاسم ، 1330 -شناخت برنج ايران117
1389سازمان حسابرسيتهرانتيموري ، حبيب الله ، 1309 -شناسايي درآمد به همراه ترجمه بيانيه شماره 5 مفاهيم حسابداري مالي  118
1390دانشگاه تهران ، موسسه انتشاراتتهرانمحمودي ، محمدمهدي ، 1332 -طراحي فضاهاي آموزشي با رويكرد انعطاف پذيري 119
1390وارش واآملنصيري ، مرتضي ، 1346 -عوامل ايجاد خسارت در مزارع برنج120
1390كاگزار روابط عموميتهرانتويوس ، ايزابلغلبه بر خستگي 121
1387کوشش گسترتهرانمحمدبیگی،علی اعظم و دیگرانفرهنگ اصطلاحات بیمه (در قوانین ومقررات بیمه ای ایران)122
1389حق شناس رشتكريمي ، هادي ، 1312-فرهنگ رستني هاي ايران-1123
1381پرچمتهرانكريمي ، هادي ، 1312-فرهنگ رستني هاي ايران -2124
1381پرچمتهرانكريمي ، هادي ، 1312-فرهنگ رستني هاي ايران-3125
1381پرچمتهرانكريمي ، هادي ، 1312-فرهنگ رستني هاي ايران -4126
1382نوربخشتهرانكوچكيان ، انوشهفناوري توليد فرآورورده هاي شيلاتي 127
1389موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانيتهرانپوررحيم ، رضا، 1347-فناوري نانو و كشاورزي 128
1387دانشگاه چمراناهوازمقصودي ، شهرام ، 1353 -فندق (كشاورزي ، صنعت ، تغذيه و درمان ) گياه شناسي ، كاشت و برداشت ... 129
1381پرچمتهرانسينگ ، دي . پيفيزيولوژي تنش130
1389دانشگاه لرستانلرستانسينگ ، دي . پيفيزيولوژي تنش 131
1390جنگلتهرانابراهيم عباسقلي پوروحيدقانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها 132
1386نسل نوانديشتهرانرابينز، آنتوني ، 1961-    مقدرت ايمان 133
1389نشرنصوحتهرانكپس ، ميروسلاوكاربرد آمار زيستي در علوم دامي 134
1384آييژتهرانبدفورد، مايكل ريچارد، 1960 -     مكاربرد آنزيم ها در دام و طيور 135
1384سپهرتهرانبخشي ، بهنام ، 1361 -کاربرد spss در تجزیه داده های آماری کشاورزی136
1379آواي نورتهرانشارما، اچ . سيكاربرد بيوتكنولوژي در كنترل آفات و پايداري اكولوژيك137
1388كارگزار روابط عموميتهرانسيد محسني ، سيدشهاب ، 1347 -كاربرد فنون رسانه اي در روابط عمومي 138
1390علم كشاورزي ايرانتهرانزرين كفش ، منوچهر، 1310 -مباني علوم خاك : كاربري در دوره هاي مهندسي كشاورزي ، منابع طبيعي 139
1388جهاد دانشگاهيتهرانساداتي ، اكبر، 1339 -مركبات : كاشت ، داشت و توليد ميوه به روش ارگانيك140
1389پرتو واقعهتهرانباقريان،مهديكتاب روابط عمومي در كلاس جهاني141
1390دانشگاه تهرانتهرانعبدالكريم زاده ، محمدرضا، 1352 -   ،گردآورنده و مترجمكشت زير پلاستيك 142
1384مركز تحقيق و توسعه علوم انسانيتهرانخليقي ، محمد، 1352 -كشت محصولات گلخانه اي خيار، گوجه فرنگي ، فلفل ، توت فرنگي ، طالبي و گل هاي زينتي 143
1387حق شناسرشتمحبوب خمامي ، علي ، - 1348كشت موز در گلخانه و فضاي آزاد144
1387سپهرتهرانصاحب فصولي ، سعيد، 1349-كشت و پرورش قارچ صدفي 145
1387مهرايمانتبريزعليزاده ، محمد، 1355-كمكهاي اوليه امداد و نجات146
1389سازمان حسابرسيتهرانسيلوا، خوزه ، 1914 -كنترل ذهن بر اساس ديناميك ذهني سيلوا147
1390علم كشاورزي ايرانتهرانبيات موحد، فرزاد، 1340 - ، مترجم(راه كارهاي زيست مهندسي )  كنترل فرسايش آب 148
1380پيكانتهرانشيرمحمد، فاطمه ، 1345 -مباحثي از ساختمان و تاسيسات مرغداري149
1387جنگلتهرانپوركاظم ، اسماعيل ، 1339 -مباني توليد پايدار محصولات كشاورزي150
1388جهاد  دانشگاهياروميهصالح پور، مرتضي ، 1354 -مباني دامپروري با بازنگري كامل به انضمام پرورش بز و معرفي نژادهاي ايراني دام و طيور 151
1382مرسلكاشانيحيايي ايله اي ، احمد، 1346 -مباني روابط عمومي 152
1386حق شناسرشتديباور، رضا، 1356 -مباني علمي و عملي تغذيه دام و طيور153
1383پرتو واقعهتهرانمزینی،پرویزمباني كارشناسي دام و طيور و آبزيان154
1377سازمان حسابرسيتهرانمركز تحقيقات تخصصي حسابرسيمباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي 155
1384موسسه انتشارات دانشگاه تهرانتهرانيماني ، مجتبي ، 1340 -مباني نقشه خواني 156
1390موسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي وزارت جهاد كشاورزيتهرانزرگران ، مهرداد، 1337 -متره و برآورد پروژه هاي انتقال آب و آبياري157
1391نوربخشتهرانمور،مارگارت سيمحاسبه مقدار داروها براي دامپزشكان 158
1390دانشگاه يزديزداميدوار، كمال ، 1336 -مخاطرات طبيعي159
1389موسسه كار وتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 -مجموعه پرسش و پاسخ در زمينه روابط كار -1160
1387موسسه كاروتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 -مجموعه پرسش و پاسخ در زمينه روابط كار -2161
1387موسسه كاروتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 -مجموعه پرسش و پاسخ در زمينه روابط كار -3162
1387موسسه كاروتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 -مجموعه پرسش و پاسخ در زمينه روابط كار-4163
1387موسسه كاروتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 -مجموعه پرسش و پاسخ در زمينه روابط كار -5164
1389نسل نواندیشتهرانآنتونی رابینزمدیریت احساسات 165
1390 تهرانقهرماني،محمدمديريت آموزش سازماني 166
1389آواي مسيحساريصادقي صادق آباد، حسين ، 1337 -مديريت باغ هاي زيتون 167
1385مرسلكاشانعبدالكريم زاده ، محمدرضا، 1351-  ، گردآورنده و مترجممديريت تغذيه و آبياري در سيستم هاي مختلف كشت گلخانه اي سبزي و صيفي جات 168
1390آموزش وترويج كشاورزيتهرانكاظمي،محمد1346مديريت توليد سيب زميني 169
1387كتابدازتهرانقراچورلو، نجف ، 1350 -مديريت ريسك تكنيك هاي و روشهاي كاربردي170
1389دانشگاه فردوسيمشهدمحمدبيگي ، علي اعظم ، 1340 -مديريت ريسك171
1391پوشش گسترتهرانموسي كاظمي ، سيدجمال ، 1347 -مديريت ريسك و مديريت بحران در دفاع غير عامل172
1390پوشش گسترتهرانحسندخت ، محمدرضا، 1349 -مديريت گلخانه 173
1390انتشارات كارگزار روابط عموميتهرانكمرئ ي ، هادي ، 1345 -مديريت نمايشگاه 174
1390علم كشاورزي ايرانتهرانمصدق ، احمد، 1313 -مصارف آب در ایران و جهان (کشاورزی، صنایع، شهرها)175
1390انتشارات كارگزار روابط عموميتهرانكمرئ ي ، هادي ، 1345 -مديريت نمايشگاه 176
1390موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي وزارت جهاد كشاورزيتهرانحنطه ، عباس ، 1333 -معرفي گياهان مرتعي و روش كشت آنها 177
1385جهاد دانشگاهي مشهدمشهدهاويت ، دنيس در روان شناسي و ديگر علوم رفتاريSPSS مقدمه اي بر كاربرد178
1390آموزش وترويج كشاورزيتهرانمرادمند، مريم ، 1361 -مهندسی گلخانه: 184 پرسش و پاسخ راهنمای اجرای طرح و کشت های گلخانه ای179
1389حق شناسرشتصفايي ، ناصر، 1347-نشانگرهاي مولكولي در بيوتكنولوژي كشاورزي 180
1389كتابدارتهرانمحسني ، حميد، 1344 -نشر و اطلاع رساني181
1389پندارپارستهران حياتي ، زهير، 1327 -رده بندي كتابخانه كنگره : نظريه ، توسعه و كاربرد182
1387تفتانزاهدانفيشر،كرن اينظريه هاي رفتار اطلاعاتي183
1389جهاد كشاورزيتهرانيگاني ، مجتبي ، 1352 -   ، گردآورندهواكسيناسيون و علل شكست آن در گله هاي طيور184
1390علم كشاورزي ايرانتهرانحكمتي ، جمشيد، 1312 -هرس درختان ميوه و درختچه هاي زينتي 185
1389علم كشاورزي ايرانتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 -  آراي وحدت رويه :هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور در زمينه مسائل كار و تامين اجتماعي 1186
1385موسسه كار وتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 -آراي وحدت رويه : هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور در زمينه مسائل كار و تامين اجتماعي2187
1385موسسه كار وتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 -آراي وحدت رويه : 3هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور در زمينه مسائل كار و تامين اجتماعي188
1385موسسه كار وتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 -آراي وحدت رويه : هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور در زمينه مسائل كار و تامين اجتماعي 4189
1385موسسه كار وتامين اجتماعيتهرانالهيان ، محمدجواد، 1328 -آراي وحدت رويه : هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور در زمينه مسائل كار و تامين اجتماعي 5190