سه شنبه، 15 اسفند 02

اداره کل پایش و ارزیابی خسارت

نام: 
محمد جواد
نام خانوادگی: 
شمس زاده
سمت: 
رئیس اداره کل پایش و ارزیابی خسارت
تلفن داخلی: 
285
تلفن مستقیم: 
64009285
ایمیل: 
shamszadeh@sbkiran.ir