سه شنبه، 15 اسفند 02

معاون برنامه ریزی و توسعه فناوری

نام: 
تورج
نام خانوادگی: 
سعیدی
سمت: 
معاون برنامه ریزی و توسعه فناوری
تلفن داخلی: 
64009383
تلفن مستقیم: 
64009383
ایمیل: 
t-saeidi@sbkiran.ir