پنجشنبه، 20 بهمن 01

مدیر امور برنامه ریزی و توسعه فناوری

نام: 
فاضل
نام خانوادگی: 
سجادی
سمت: 
مدیرامور برنامه ریزی و توسعه فناوری
تلفن داخلی: 
64009483
تلفن مستقیم: 
64009483
ایمیل: 
sajadi@sbkiran.ir