سه شنبه، 15 اسفند 02

مدیر عامل

نام: 
فرشید
نام خانوادگی: 
فرخ نژاد
سمت: 
مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی
سلسه مراتب: 
تلفن مستقیم: 
021-88251139
ایمیل: 
farokhnejad@sbkiran.ir