پنجشنبه، 20 بهمن 01

مدیر عامل

نام: 
مهدی
نام خانوادگی: 
رضایی
سمت: 
سرپرست مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی
سلسه مراتب: 
تلفن مستقیم: 
88252155
ایمیل: 
rezaei@sbkiran.ir