پنجشنبه، 09 آذر 02

قائم مقام مدیرعامل

نام: 
علیرضا
نام خانوادگی: 
آل امین
سمت: 
قائم مقام مدیرعامل و عضوهیأت مدیره
سلسه مراتب: 
تلفن مستقیم: 
64009670
ایمیل: 
ale-amin@sbkiran.ir