چهارشنبه، 28 ارديبهشت 01

قائم مقام مدیرعامل

نام: 
محمد ابراهیم
نام خانوادگی: 
حسن نژاد
سمت: 
قائم مقام مدیرعامل و عضوهیأت مدیره
سلسه مراتب: 
تلفن مستقیم: 
64009370
ایمیل: 
hasannejad@sbkiran.ir