شنبه، 06 آذر 00

کارگزاران استان سيستان و بلوچستان

نام شرکت کد نمایندگی نام نوع فعالیت آدرس تلفن مستقیم
هامون اختر شرق 2603 محبعلی راحت دهمرده صدور بیمه نامه زابل- خیابان سام غربی- نبش سام هفتم 05422223328
سایه گستر کشاورز 2608 حمزه قربانی ایرندگان صدور بیمه نامه چابهار- بلوارشهیدریگی- روبروی خیابان رسالت 05435322558
خاطر آسای کشاورز 2607 محمدامین خردمند صدور بیمه نامه زاهدان- بولوار قلنبر- خیابان امیر معز 8 05412410232