شنبه، 06 آذر 00

کارگزاران استان مركزي

نام شرکت کد نمایندگی نام نوع فعالیت آدرس تلفن مستقیم
آرامش کشاورزی 3904 زینب تلخابی صدور بیمه نامه فرمهین- بلوار امیرکبیر- روبروی بانک کشاورزی 086333723320
اطمینان خاطر کمیجان 3909 محمد علی نبی لو صدور بیمه نامه کمیجان- خیابان معلم- جنب پست بانک 08635453649
خوشه های مهر خمین 3903 محمد براتی صدور بیمه نامه خمین- ابتدای خیابان شهید شمسی 086346339593
حامی حاصل سبز 3910 مهتاب کاکاوند صدور بیمه نامه اراک- پل برق- خیابان امام موسی صدر- کوچه ناصر فخرزاده 08632216608
حامی خوشه سبز 3901 مهدی آزاد صدور بیمه نامه ساوه- خیابان شهید زنجانی- خیابان شهید ابراهیمی- روبروی کمیسیون امور بانوان 08642243632