جمعه، 01 تير 97

وظايف و حدود عمليات صندوق بيمه كشاورزی

ماده 5 اساسنامه صندوق - هدف صندوق، انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ و طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخبندان، آتش سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی می باشد.

ماده 6 اساسنامه صندوق - حدود عملیات صندوق به شرح زیر می باشد:

1 - بررسی و تحقیق در مورد مختصات اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فنی مناطق مختلف کشور.

2 - بررسی و تحقیق تطبیقی در مورد روشهای بیمه کشاورزی در دنیا با توجه به نظام بهره برداری، هدفها و سیاست های کشاورزی ایران جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری مناسب ترین نوع بیمه کشاورزی با توجه به نظام اقتصادی و اجتماعی و برنامه بخش کشاورزی.

3 - بررسی و مطالعه طرح های کاهش دهنده خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و پیشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ کردن آنها با طرحهای مربوط به عملیات زیربنایی و همچنین ارشاد تولیدکنندگان به منظور خود پیشگیری در مقابل خطرات و در نتیجه کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی.

تبصره - اقدامات موضوع بندهای 1، 2 و 3 این ماده با استفاده از منابع اطلاعاتی و نتایج تحقیقاتی و همکاری سایر مؤسسات کشور انجام خواهد شد.

4 - تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل ها و اصلاح آنها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده.

5 - انجام عملیات بیمه درباره محصولات کشاورزی.

6 - انجام هر گونه عملیات آموزشی و شرکت در سمینارها و کنفرانس ها، به نحوی که در ارتقاء سطح معلومات بیمه گذاران و کارشناسان و یا سایر کارمندان و دست اندرکاران بیمه کشاورزی در جهت پیشرفت و توسعه عملیات صندوق ضروری می باشد.

7- صندوق میتواند در صورت لزوم به منظور جلوگیری از رکود سرمایه خود، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار صددرصد دولتی خریداری نموده و یا از طریق بانک کشاورزی در طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به نحوی که سرمایه گذاری صندوق از طرف بانک کشاورزی تضمین گردد مشارکت نماید.