درادامه جلسات پیشین، جلسه شورای مدیران صندوق بیمه کشاورزی، روز 18...
صبح روز سه­ شنبه 11 خرداد ماه 95 دکتر بخشنده معاون برنامه­ ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و...
جلسه شورای مدیران صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد این جلسه صبح امروز مورخ 25/اردیبهشت/95 در محل سرای...
کارگاه آموزشی ویژه مدیران گروه خدمات بیمه کشاورزی سراسر کشور برگزار شد کارگاه آموزشی ویژه مدیران گروه...